Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates - Ośrodek Kształcenia i Biznesu

Sokrates - Strona główna Sokrates - Odwiedź nas na Facebooku!

oddz. Radomsko
530 653 049

oddz. Zawiercie
530 628 309

wydrukuj stronę dodaj do ulubionych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

O egzaminie 

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej ‎kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.‎

Jest to egzamin zewnętrzny, który umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny ‎poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania ‎i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące ‎niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny ‎układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.‎

Od roku szkolnego 2012/2013 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:‎

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
  • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,‎
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ponadpodstawowych,‎
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ‎ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej. ‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa. ‎

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem ‎elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem ‎wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.‎

Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków ‎realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w ‎zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której ‎odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. ‎

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i ‎zadania. ‎
Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin.‎ Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz 
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Wynik ustalony przez ‎komisję okręgową jest ostateczny. ‎
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. ‎

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia.‎

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony ‎na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie ‎programowej kształcenia w danym zawodzie. ‎

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje ‎oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do ‎formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom ‎poruszanie się po europejskim rynku pracy.‎

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. ‎


Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku

 http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2016/K_Informacja.pdf

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2018r. dostępny tutaj:

 https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170810%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf 

INFORMUJEMY, ŻE NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA SESJĘ STYCZEŃ - MIJA 10 WRZEŚNIA 2017r.