fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy


Zapraszamy do kontaktu

Zawód już w 2 lata

Terapeuta zajęciowy – symbol zawodu 325907

Terapeuta należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest on osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych chorych, z niepełnosprawnością, starszych. Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. W dzisiejszym świecie bardzo szybko zmieniają się warunki społeczno-środowiskowe, a do tego dochodzi jeszcze proces starzenia się społeczeństwa, tak więc wokół nas znajduje się coraz więcej osób potrzebujących fachowej pomocy, której może im udzielić właśnie terapeuta zajęciowy.

Terapia zajęciowa jako jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osobie osiągnięcia zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach, sprawia, że proces rewalidacji staje się atrakcyjniejszy i dzięki temu osoby jej potrzebujące dużo łatwiej podejmują się uczestnictwa. Żeby jednak terapia zajęciowa stała się atrakcyjną formą usprawniania, niezbędny jest kreatywny i aktywny terapeuta zajęciowy. Terapeutami zajęciowymi powinny być osoby, które wykazują pewien schemat osobowościowy, spełniają warunki, jakie spełnić powinien każdy, kto kiedykolwiek chciałby pracować z ludźmi i sprawować nad nimi pieczę.

Ważne w zawodzie terapeuty zajęciowego jest posiadanie szeroko rozwiniętego kodeksu etycznego. Jako terapeuci musimy potrafić skonfrontować swoje postępowanie z nami samymi, wiedzieć czy to, co robimy i w sposób jaki to robimy jest czynione z myślą o naszych podopiecznych, czy z myślą o nas samych. Szczerość wobec siebie i umiejętność samokrytyki pozwoli nam na podniesienie lub utrzymanie wysokiej jakości pracy, rozwoju zawodowego czy zwiększenie prestiżu zawodu w społeczeństwie.

Miejsca zatrudnienia terapeutów zajęciowych

Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo- lecznicze , ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Sanatoria,

oddziały szpitalne, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacyjny,

domy pomocy społecznej,

domy opieki,

rodzinne domy pomocy,

kluby seniora,

warsztaty terapii zajęciowej,

hospicja,

szkoły specjalne,

poradnie rehabilitacyjne,

przedszkola i szkoły integracyjne,

zakłady opiekuńcze,

prywatnie, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Terapia zajęciowa to zawód dający wiele możliwości. Zapewne wiele osób zastanawiających się nad podjęciem kształcenia w tym zawodzie, zachodzi w głowę z jakimi obowiązkami wiąże się praca terapeuty zajęciowego. Spróbujmy wymienić kilka z nich.

Pracownicze obowiązki terapeuty zajęciowego

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,

rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta,

planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta,

organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym,

uczenia pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym,

dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego,

przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny,

współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta,

wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich,

przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Kwalifikacja:
K.1.- świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (MED.13)

Egzamin:
Potwierdzenie kwalifikacji odbędzie się pod koniec czwartego semestru.

Podstawa programowa na tym kierunku obejmuje:

Podstawy terapii zajęciowej,

podstawy prawne w terapii zajęciowej,

biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka,

komunikacja interpersonalna,

komunikacja alternatywna,

język migowy,

język obcy zawodowy,

metodyka terapii zajęciowej,

podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej,

metody i techniki terapii zajęciowej,

diagnozowanie terapii zajęciowej,

planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej.

Nie wymagamy matury

Nauka stacjonarna

Brak opłat

2 lata nauki