fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

Strefa słuchacza

Login

Plan zajęć

Liceum Ogólnokształcące
Inne

Terminy zjazdów

Zagadnienia egzaminacyjne

Zawiercie

Egzamin maturalny

Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły.

O egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej ‎kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.‎

Jest to egzamin zewnętrzny, który umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny ‎poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania ‎i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące ‎niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny ‎układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.‎

Od roku szkolnego 2012/2013 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:‎

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,‎‎
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎‎
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ponadpodstawowych,‎
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎‎

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ‎ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej. ‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa. ‎

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem ‎elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem ‎wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków ‎realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w ‎zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której ‎odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. ‎

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i ‎zadania. ‎

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin.‎

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Wynik ustalony przez ‎komisję okręgową jest ostateczny. ‎
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. ‎

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia.‎

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony ‎na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie ‎programowej kształcenia w danym zawodzie. ‎

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje ‎oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do ‎formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom ‎poruszanie się po europejskim rynku pracy.‎ ‎

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. ‎

Informujemy, że nieprzekraczalny termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020 – mija 15 września 2019r, natomiast na sesję czerwiec/lipiec 2020 – mija 7 lutego 2020.

Zapisy

 1. Ile kosztuje nauka w szkołach „SOKRATES”?
  Nauka we wszystkich typach SZKÓŁ SOKRATES jest BEZPŁATNA.
 2. Czy muszę podpisywać ze szkołą umowę i czy mogę zrezygnować z nauki bez żadnych konsekwencji?
  Nie podpisuje się umowy, słuchacz na każdym etapie nauki może zrezygnować z nauki (rezygnacji dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły).
 3. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?
  O przyjęciu do szkoły decyduje komplet złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
 4. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH „SOKRATES”?
  Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej oraz 3 zdjęcia. W przypadku przyjęcia do 2 lub 3 klasy liceum, należy złożyć również świadectwo ukończenia 1 lub 2 klasy liceum.
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do 2 klasy liceum.
 5. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do SZKOŁY POLICEALNEJ „SOKRATES”?
  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (NIE WYMAGAMY MATURY!), 3 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie (skierowania wydawane są w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 6. Czy i jak można dokonać rezerwacji miejsca?
  Rezerwacji miejsca można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły, poprzez formularz zgłoszeniowy w opcji zapisy on line na naszej stronie internetowej www.szkola-sokrates.pl , telefonicznie lub mailowo. W ciągu 14 dni od dnia rezerwacji należy dostarczyć komplet dokumentów.
 7. Jakie uprawnienia posiada szkoła „SOKRATES”?
  Szkoły SOKRATES posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 8. Czy można zapisać się do szkoły policealnej bez matury?
  TAK, DO SZKOŁY POLICEALNEJ PRZYJMOWANY JEST KAŻDY KTO POSIADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ. MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Nauka

 1. W jakim systemie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. W weekendy (soboty i niedziele z reguły co dwa tygodnie).
 2. Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?
  Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (6 semestrów). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie przyjmowani są do drugiej klasy liceum i nauka trwa 2 lata (4 semestry).
 3. Ile trwa nauka w szkole policealnej?
  Nauka w szkole policealnej trwa od roku (2 semestry) do dwóch lat (4 semestry), w zależności od wybranego kierunku.
 4. Czy trzeba chodzić na zajęcia, czy można przystąpić tylko do egzaminów semestralnych?
  Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić następujące warunki: oddać pracę kontrolną w terminie i uzyskać z niej pozytywną ocenę oraz posiadać min. 50 % frekwencji na każdym przedmiocie.
 5. Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?
  Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.
 6. Jakie wykształceniem będę się cieszyć po szkole policealnej?
  Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz przystępuje do państwowego egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie i tytuł technika.

Zaświadczenia

 1. Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, MOPS, PCPR, GOPS, WKU ?
  Na prośbę słuchacza szkoła wydaje zaświadczenia do wszystkich instytucji. Zaświadczenia wydaje się nie wcześniej niż z chwilą nabycia statusu słuchacza, tj. w semestrze zimowym od 1 września, a w semestrze letnim od 1 lutego.

Legitymacje, indeksy, zniżki, promocje

 1. Czy szkoła wydaje legitymacje?
  Każdy słuchacz jest uprawniony do otrzymania legitymacji uprawniającej do zniżek na przejazdy, na wstęp do kina, teatru, na basen itd. (o zniżkach decydują odrębne przepisy poszczególnych instytucji).
 2. Kiedy mogę otrzymać indeks?
  Słuchacze odbierają indeksy za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkoły po rozpoczęciu semestru.

Plan zajęć – Radomsko

Liceum Ogólnokształcące
Inne

Terminy zjazdów

Zagadnienia egzaminacyjne

Radomsko

Egzamin maturalny

Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły.

O egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej ‎kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.‎

Jest to egzamin zewnętrzny, który umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny ‎poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania ‎i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące ‎niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny ‎układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.‎

Od roku szkolnego 2012/2013 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:‎

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,‎‎
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎‎
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ponadpodstawowych,‎
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎‎

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ‎ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej. ‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa. ‎

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem ‎elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem ‎wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków ‎realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w ‎zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której ‎odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. ‎

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i ‎zadania. ‎

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin.‎

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Wynik ustalony przez ‎komisję okręgową jest ostateczny. ‎
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. ‎

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia.‎

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony ‎na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie ‎programowej kształcenia w danym zawodzie. ‎

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje ‎oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do ‎formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom ‎poruszanie się po europejskim rynku pracy.‎ ‎

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. ‎

Informujemy, że nieprzekraczalny termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020 – mija 15 września 2019r, natomiast na sesję czerwiec/lipiec 2020 – mija 7 lutego 2020.

Zapisy

 1. Ile kosztuje nauka w szkołach „SOKRATES”?
  Nauka we wszystkich typach SZKÓŁ SOKRATES jest BEZPŁATNA.
 2. Czy muszę podpisywać ze szkołą umowę i czy mogę zrezygnować z nauki bez żadnych konsekwencji?
  Nie podpisuje się umowy, słuchacz na każdym etapie nauki może zrezygnować z nauki (rezygnacji dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły).
 3. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?
  O przyjęciu do szkoły decyduje komplet złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
 4. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH „SOKRATES”?
  Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej oraz 3 zdjęcia. W przypadku przyjęcia do 2 lub 3 klasy liceum, należy złożyć również świadectwo ukończenia 1 lub 2 klasy liceum.
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do 2 klasy liceum.
 5. Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do SZKOŁY POLICEALNEJ „SOKRATES”?
  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (NIE WYMAGAMY MATURY!), 3 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie (skierowania wydawane są w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 6. Czy i jak można dokonać rezerwacji miejsca?
  Rezerwacji miejsca można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły, poprzez formularz zgłoszeniowy w opcji zapisy on line na naszej stronie internetowej www.szkola-sokrates.pl , telefonicznie lub mailowo. W ciągu 14 dni od dnia rezerwacji należy dostarczyć komplet dokumentów.
 7. Jakie uprawnienia posiada szkoła „SOKRATES”?
  Szkoły SOKRATES posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 8. Czy można zapisać się do szkoły policealnej bez matury?
  TAK, DO SZKOŁY POLICEALNEJ PRZYJMOWANY JEST KAŻDY KTO POSIADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ. MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Nauka

 1. W jakim systemie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. W weekendy (soboty i niedziele z reguły co dwa tygodnie).
 2. Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?
  Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (6 semestrów). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie przyjmowani są do drugiej klasy liceum i nauka trwa 2 lata (4 semestry).
 3. Ile trwa nauka w szkole policealnej?
  Nauka w szkole policealnej trwa od roku (2 semestry) do dwóch lat (4 semestry), w zależności od wybranego kierunku.
 4. Czy trzeba chodzić na zajęcia, czy można przystąpić tylko do egzaminów semestralnych?
  Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić następujące warunki: oddać pracę kontrolną w terminie i uzyskać z niej pozytywną ocenę oraz posiadać min. 50 % frekwencji na każdym przedmiocie.
 5. Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?
  Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.
 6. Jakie wykształceniem będę się cieszyć po szkole policealnej?
  Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz przystępuje do państwowego egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie i tytuł technika.

Zaświadczenia

 1. Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, MOPS, PCPR, GOPS, WKU ?
  Na prośbę słuchacza szkoła wydaje zaświadczenia do wszystkich instytucji. Zaświadczenia wydaje się nie wcześniej niż z chwilą nabycia statusu słuchacza, tj. w semestrze zimowym od 1 września, a w semestrze letnim od 1 lutego.

Legitymacje, indeksy, zniżki, promocje

 1. Czy szkoła wydaje legitymacje?
  Każdy słuchacz jest uprawniony do otrzymania legitymacji uprawniającej do zniżek na przejazdy, na wstęp do kina, teatru, na basen itd. (o zniżkach decydują odrębne przepisy poszczególnych instytucji).
 2. Kiedy mogę otrzymać indeks?
  Słuchacze odbierają indeksy za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkoły po rozpoczęciu semestru.