fbpx

Skip links

Wypełnij
formularz
rekrutacji

MATURA 2022

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 • wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów w 2021 r.
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2021 r.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2021 r.

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym). W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

 • przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2022 r. nie ma obowiązku:

 • przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 • przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Pozostałe informacje znajdziecie Państwo na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie

Leave a comment

Name*

Website

Comment